Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – FEARLESS VELEBIT

Nositelj projekta: Hrvatske šume d.o.o.

Partner: Ministarstvo unutarnjih poslova

Suradnici: Javna ustanova „Park prirode Velebit” i Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica”

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 266.455.974,71 HRK
Ukupni prihvatljivih troškovi: 257.303.868,41 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 218.708.288,14 HRK

Provedba projekta počela: 01.08.2018.
Trajanje projekta: do 30.06.2023.

Područje provedbe projekta: Ličko-senjska i Zadarska županija

Cilj projekta: Razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta u okviru ekološke mreže Natura 2000 na zaštićenom području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica.

Planirane aktivnosti:

  • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
  • Obnova šumske protupožarne infrastrukture
  • Promidžba i vidljivost
Fearless Velebit

Očekivani rezultati projekta po aktivnostima

Razminiranje šuma i šumskog zemljišta

PLANIRANO

Projektom će se razminirati ukupno 1.645,26 ha šuma i šumskog te ostalog (ne šumskog) zemljišta, na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica. Time će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba 12 šumskogospodarskih planova, odnosno Programa gospodarenja za gospodarske jedinice s Planom upravljanja područjem ekološke mreže, kao i Plana upravljanja „Park prirode Velebit“ i Plana upravljanja „Nacionalni park Paklenica“, te će se stvoriti preduvjeti za uspostavljanje sustava monitoringa i okvira upravljanja za ekološku mrežu Natura 2000.

Omogućit će se obnova ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta. Naime projektno područje najvećim dijelom obuhvaća obnovu šumskog zemljišta koje je u naravi travnjačko stanište. Uslijed nedostupnosti navedenih područaja zbog miniranosti došlo je do ugrožavanja takvih staništa. Razminiranjem će se postići poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova (na područja ekološke mreže HR5000022 Park prirode Velebit) odnosno postiže se podizanje stupnja očuvanosti ugroženih travnjačkih staništa te pospješivanje usluge ekosustava travnjačkih staništa.

REZULTAT (ostvareno do sada)

Radovi razminiranja završili su u prosincu 2020. godine. Razminirane su šume i šumska zemljišta u Nacionalnom parku Paklenica i Parku prirode Velebit. Na području Parka prirode Velebit još je preostalo 540 ha minsko sumnjivih površina. Do sada je pronađeno 2177 minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Dobivanjem potvrda o isključenju iz minski sumnjivog prostora ovo je projektno područje deklarirao kao očišćeno i sigurno te je omogućen pristup planinarima, ljubiteljima prirode, lovcima i zaposlenicima Hrvatskih šuma d.o.o.

Sveukupno je na dvadest jednoj (21) projektnoj cjelini razminirano 1.645,25 ha (16.452.632 m2 ) tj. 100% ukupno predviđene površine.

Fearless Velebit - razminiranje

Obnova šumske protupožarne infrastrukture

PLANIRANO

U okviru projekta poboljšati će se šumska protupožarna infrastruktura koja je kao posljedica ratnih djelovanja, odnosno opasnosti od mina, zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna već više od 25 godina, na način da će se na području Parka prirode Velebit rekonstruirati 75,07 km (31,08 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC).

PPsEŠC je prosječeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćeni od drveća i niskog raslinja, širine oko 6 metara s elementima šumske ceste i projektirane širine kolnika oko 4 metra.

Poboljšanjem protupožarne zaštite šuma, omogućit će se prohodnost i pristup zaštićenim i Natura 2000 područjima, čime će se povećati doprinos šumarstva očuvanju bioraznolikosti te smanjiti gubitak bioraznolikosti unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

Fearless Velebit - obnova infrastrukture

REZULTAT (ostvareno do sada)

Aktivnost obuhvaća rekonstrukciju dvadeset sedam (27)  protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, podijeljenih u šest (6 grupa). U svih šest grupa projekta je započeta aktivnost rekonstrukcije PPsEŠC. Ukupno je do sada izvršeno radova u vrijednosti od 5.389.872,71 kn odnosno 20,42%.

Promidžba i vidljivost

Podizanjem svijesti javnosti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i vrijednosti usluga ekosustava te važnosti održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem, na način da će se provedbom dvije radionice educirati ciljne skupine o važnosti ovog zaštićenog prostora kao i razvoju pozitivnog stava o očuvanju i zaštiti prirode i odgovornog odnosa prema prirodi i okolišu.

Provedbom projekta će se kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti podići razina razumijevanja i uključenosti javnosti te dostupnost podataka o prirodi.

Početna konferencija projekta

U kino dvorani pučkog otvorenog učilišta Gospić održane su radionica i početna konferencija u projektu Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit. Radionica se održala u četvrtak 20.05.2021. godine, a početna konferencija projekta u petak 21.05.2021. godine s početkom u 10:00 sati.

Na konferenciji su bili prisutni: Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja; Šime Mršić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede…

Video galerija

Novosti